УВДИСЛАЛ

Увдислах үйлийн нэр, нууц эрдэм чадлаа хэрэглэх явдал.