УВДИСЛАХ

Увдис шингээх, далд чадвараа ашиглах, ховсдох.