УВИС :

увис хийх (үл мэдэг шүргэх, хүрэх, хувирах)