УВДИСТ

Увдис бүхий: увдист судар (нууц эрдэм чадал шингээсэн ном), увдист хувилгаан (нууц дэлгэрэнгүй...

увдист судар нууц эрдэм чадал шингээсэн ном
увдист хувилгаан нууц эрдэм чадал бүхий хувилж, өөрчлөгдөж чаддаг хүн