увдист хувилгаан
нууц эрдэм чадал бүхий хувилж, өөрчлөгдөж чаддаг хүн