ТӨГСВӨРЛӨХ

Зохих зүйлээр дуусвар болгож төгсгөх: зохиолоо нэгэн бадаг шүлгээр төгсвөрлөх (зохиолоо нэг бадаг дэлгэрэнгүй...