ТӨГСГӨХ

Ямар нэгэн зүйлийг дуусгах, эцэслэх: үгээ төгсгөх (үгээ хэлж дуусгах), сургуулиа дэлгэрэнгүй... (сургуулиа дүүргэх, сурч дуусах).

үгээ төгсгөх үгээ хэлж дуусгах
сургуулиа төгсгөх сургуулиа дүүргэх, сурч дуусах