ТӨГСӨХ

1. Юмны барагдаж дуусах: кино төгсөх (кино дуусах), уншиж төгсөх (уншиж дуусах), дэлгэрэнгүй...


2. Ажил үйл эцэслэх; аравдугаар анги төгсөх (арван жил сураад дуусах), их сургууль төгсөх (их сургууль суралцаад дэлгэрэнгүй...
3. Аливаа юмны гүйцэд төгөлдөр болох;
4. [шилжсэн] Үхэхийн хүндэтгэл.

кино төгсөх кино дуусах
уншиж төгсөх уншиж дуусах
хүсэл төгсөх хүсэлгүй болох, тэмүүлэлгүй болох
аравдугаар анги төгсөх арван жил сураад дуусах
их сургууль төгсөх их сургууль суралцаад төгсөх, их сургуулийг дүүргэх
хугацаа төгсөх хугацаа дуусах, хугацаа эцэслэх