ТӨЛБӨР

1. Өр зээллэг буюу хохирсон сүйдсэн юмны оронд өгөх зүйл - Эрэнцэнсүрэн гуай, нэг өдөр очиход чиний төлбөр хорин дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Их хувь заяа., төлбөр тавих (өр төлөөс оногдуулах), төлбөрт орох (өрөнд орох); дайны төлбөр (дайн өдөөж хохирол учруулсны нөхөн төлөөс), өр төлбөр [хоршоо] (өгвөл, төлбөл зохих мөнгө) - Өр төлбөрийг барагдуулж дуусгах үүрэг өгөв. “Зууны мэдээ” сонин., торгууль төлбөр [хоршoo] (торгууль төлөөс);


2. Төлбөл зохих зүйл: төлбөрийн зээл (цаг зуурын санхүүгийн бэрхшээлтэй үед тооцооны баримтаар олгох зээл), төлбөрийн дэлгэрэнгүй... (бэлэн бус тооцооны хүрээнд хэрэглэх тусгай хэрэгсэл), төлбөрийн тэнцэл (тухайн орны тодорхой хугацаанд дэлхийн бусад орнуудтай хийсэн эдийн засгийн ажил гүйлгээг системтэйгээр нэгтгэн гаргасан статистикийн тайлан), төлбөрийн хэлцэл (худалдааны болон худалдааны бус зүйлд тооцоо хийх дүрэм журмыг заасан олон улсын гэрээ хэлэлцээр), төлбөрийн чадвар (худалдаа, зээл, мөнгөн гүйлгээтэй холбогдох төлбөрийн үүргээ цаг хугацаанд нь биелүүлэх чадвар), сургалтын төлбөр төлөх (хичээл заалгасны үнэ өртгийг өгөх); зардал төлбөр [хоршoo] (зарж хэрэглэх болон төлбөл зохих мөнгө).

төлбөр тавих өр төлөөс оногдуулах
төлбөрт орох өрөнд орох
дайны төлбөр дайн өдөөж хохирол учруулсны нөхөн төлөөс
өр төлбөр өгвөл, төлбөл зохих мөнгө
торгууль төлбөр торгууль төлөөс
төлбөрийн зээл цаг зуурын санхүүгийн бэрхшээлтэй үед тооцооны баримтаар олгох зээл
төлбөрийн карт бэлэн бус тооцооны хүрээнд хэрэглэх тусгай хэрэгсэл
төлбөрийн хэлцэл худалдааны болон худалдааны бус зүйлд тооцоо хийх дүрэм журмыг заасан олон улсын гэрээ хэлэлцээр
төлбөрийн чадвар худалдаа, зээл, мөнгөн гүйлгээтэй холбогдох төлбөрийн үүргээ цаг хугацаанд нь биелүүлэх чадвар
сургалтын төлбөр төлөх хичээл заалгасны үнэ өртгийг өгөх
зардал төлбөр зарж хэрэглэх болон төлбөл зохих мөнгө
төлбөрийн тэнцэл

тухайн орны тодорхой хугацаанд дэлхийн бусад орнуудтай хийсэн эдийн засгийн ажил гүйлгээг системтэйгээр нэгтгэн гаргасан статистикийн тайлан