ТӨЛЖИХ I

1. Малын төл сайн өсөх, үржих: мал төлжих (мал үржих, олон болох);


2. [хуучирсан] Өсөж том болох: хүүхэд төлжих (хүүхэд өсөж томрох).

мал төлжих мал үржих, олон болох
хүүхэд төлжих хүүхэд өсөж томрох
Ижил үг:

ТӨЛЖИХ II