ТӨЛ

1. Мал, адгуусны үр - Төл мэнд бойжиж байхад малчин хүний сэтгэл сайхан байна. Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., төл авах (мал төллүүлж өсгөх), төл бойжуулах (бүх малын төлийг нэг нас хүртэл өсгөн тэжээх), төл мал (эхийгээ хөхөж буй нялх мал), төл сэнсрэх (идэш тэжээл дутсанаас төл малын өсөлт, хөгжилт саатан бодисын солилцооны хямралд орох), төл тосох (шөнө манаж, өдөр хариулан дагаж төлөө мэнд хүлээн авах), төл цагаалах (гарсан төлийн эрийг хөнгөлөх), төл ялгах (намар эхийн нь сүү ширгэсний дараа төлийг эхээс нь салган тусгай маллах), төл нийлүүлэх (төлийг эхтэй нь нийлүүлж хөхүүлэх), төлийн уут (хээр гадаа буюу бэлчээрт гарсан хурга, ишгийг хийн авч явах уут), төлийн хөгнө (хурга ишгийг хүзүүгээр нь уяж торгох дээс), төлийн үзүүр, нэмрийн үзүүр [хуучирсан] (төл сайн бойжуулаад хүртэх шан); үр төл [хоршоо] (хүн, амьтны үр зулзага), төлөөр баяжиж, шөлөөр цадна [зүйр цэцэн үг] (төлөө мэнд өсгөвөл мал олон болно гэсэн санаа), төл ихтэй, тэвэр сүүлтэй [зүйр цэцэн үг] (мал сүрэг нь өсөн үржиж, тарга тэвээрэг ихтэй байна гэсэн санаа), төл нь уяатай мал, түлээнээс холддоггүй [зүйр цэцэн үг] (эхийг нь үрээр нь саатуулдаг гэсэн санаа);


2. Үржил: төл сайтай (үржил сайтай), төл муутай (үржил муутай).

төл авах мал төллүүлж өсгөх
төл бойжуулах бүх малын төлийг нэг нас хүртэл өсгөн тэжээх
төл мал эхийгээ хөхөж буй нялх мал
төл сэнсрэх идэш тэжээл дутсанаас төл малын өсөлт, хөгжилт саатан бодисын солилцооны хямралд орох
төл тосох шөнө манаж, өдөр хариулан дагаж төлөө мэнд хүлээн авах
төл цагаалах гарсан төлийн эрийг хөнгөлөх
төл ялгах намар эхийн нь сүү ширгэсний дараа төлийг эхээс нь салган тусгай маллах
төл нийлүүлэх төлийг эхтэй нь нийлүүлж хөхүүлэх
төлийн уут хээр гадаа буюу бэлчээрт гарсан хурга, ишгийг хийн авч явах уут
төлийн хөгнө хурга ишгийг хүзүүгээр нь уяж торгох дээс
төлийн үзүүр нэмрийн үзүүр төл сайн бойжуулаад хүртэх шан
үр төл хүн, амьтны үр зулзага
төлөөр баяжиж шөлөөр цадна төлөө мэнд өсгөвөл мал олон болно гэсэн санаа
төл ихтэй тэвэр сүүлтэй мал сүрэг нь өсөн үржиж, тарга тэвээрэг ихтэй байна гэсэн санаа
төл нь уяатай мал түлээнээс холддоггүй эхийг нь үрээр нь саатуулдаг гэсэн санаа
төл сайтай үржил сайтай
төл муутай үржил муутай