ТӨДИЙ

1. Юмны хэр хэмжээг багцаалсан үг: төдий сайн бус (тийм ч сайн биш), төдий том биш дэлгэрэнгүй...


2. Тэдгээр зүйлийн тоо, хэмжээг барагцаалан заах үг: төдий чинээ (тэр чинээ), өчүүхэн төдий (өчүүхэн ч гэсэн) - дэлгэрэнгүй...
3. Даруй, удалгүй, тийм ч: төдий удалгүй (нэг их удалгүй, тийм ч их удалгүй) - Төдий удалгүй шадар сойвонгууд ирж Богд эзнээ дэлгэрэнгүй... С.Дашдэндэв. Улаан наран., төдий холгүй (тийм ч холгүй, асар холгүй);

4. Ямар нэг зүйлээр хязгаарлах - Ховд Улиастайд суусаар байгаа консул нь ямар ч эрх мэдэлгүй нэр төдий зүйл болоод бие хамгаалах цэрэг нь буцсан дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Улаан долгион., тайлбарлах төдий (зөвхөн тайлбар хийснээр хязгаарлах).

төдий сайн бус тийм ч сайн биш
төдий том биш тийм ч том биш, харьцуулж буй зүйлээс томгүй
төдий хэрээр тэр хэрээр
төдий чинээ тэр чинээ
өчүүхэн төдий өчүүхэн ч гэсэн
төдий цөөн биш тийм ч цөөн биш
өдий төдий тоо хэмжээ тодорхой бус боловч маш олон
төдий удалгүй нэг их удалгүй, тийм ч их удалгүй
төдий холгүй тийм ч холгүй, асар холгүй
тайлбарлах төдий зөвхөн тайлбар хийснээр хязгаарлах