ТОМГО I

Тойруулан босгосон хэрсэг хашаа.

Ижил үг:

ТОМГО II