ТОМГО II

Орсон буурын хазахаас сэргийлэн зүүх ногт.

Ижил үг:

ТОМГО I