ТОМИЙ

Анх удаа үр, төлөө гаргаж буй амьтан: томий ингэ (анх удаа ботголж буй ингэ), томий дэлгэрэнгүй... (анх тугаллаж байгаа гунжин үнээ).