ТАЛИРАА

Бие сэтгэлийн аятай, тэнүүн талбиун байдал.