ТАЙВАХ II

Юманд зөөлөн, хүлцэнгүй, энэрэнгүй хандах.

Ижил үг:

ТАЙВАХ I