ТАЙВГАР II

Товруутай нийлүүлэн хударгын үзүүр хадсан нэг этгээд нь дүгрэг, нөгөө этгээд нь үзүүртэй хавтгай төмөр.

Ижил үг:

ТАЙВГАР I