ТАЙВГАРДАХ

Хэтэрхий тайвгар болох, тайвгарын учир тохиромжгүйдэх.