ТАГНУУЛЧ

Тагнуул хийгч хүн, тагнах үүрэг бүхий этгээд, тагнуул: тагнуулч болох (тагнан турших мэргэжилтэй дэлгэрэнгүй...

тагнуулч болох тагнан турших мэргэжилтэй болох
тагнуулч хүн тагнах ажил хийгч хүн