ТАГТААН
/ амьтан /

Хөх цэнхэр буюу цайвар өнгөтэй, том хөеөтэй, үрийн зүйлээр хооллодог нэгэн зүйл шувуу, төрөл зүйл олон - Торондоо дэлгэрэнгүй... В.Шарма. Таван сургамж., тагтаан өнгө (тагтааны их биеийн адил өнгө буюу хөх цэнхэр, хөх цайвар, хөхөлбөр зэрэг өнгө), тагтаан шуудан (тагтааг гаршуулан сургаж шуудан, хэл мэдээ хүргэх нь), тагтааны өндөг (тагтаа шувууны гадуураа хальс бүхий зууван хэлбэртэй үр хөврөл).

тагтаан өнгө тагтааны их биеийн адил өнгө буюу хөх цэнхэр, хөх цайвар, хөхөлбөр зэрэг өнгө
тагтаан шуудан тагтааг гаршуулан сургаж шуудан, хэл мэдээ хүргэх нь
тагтааны өндөг тагтаа шувууны гадуураа хальс бүхий зууван хэлбэртэй үр хөврөл