тагтаан шуудан
тагтааг гаршуулан сургаж шуудан, хэл мэдээ хүргэх нь