ТАГТАХ

1. Ус, шингэн зүйлийн доош урсаж унжин хөлдөх;


2. Юмны дагтарших, зууралдах, өтгөрөх.