ТАГШААХ

Зээр зэрэг амьтныг тагшин харайхад хүргэх.