ТАГШИХ II

Өвчний учир чээжин дотуур битүү өвдөж хөндүүрлэх: чээж тагших (чээж хөндүүрлэх, дэлсэх).

Ижил үг:

ТАГШИХ I

ТАГШИХ III