ТАЖГАРДАХ

Хэтэрхий тажгар, тачир болох, хэтэрхий тажгарын учир тохиромжгүйдэх.