ТАГШАА I

Хээрийн цайллага, аян хийх зам зуур түр буудаллан амсхийж, үдэлж хооллох явдал: тагшаа барих (аян дэлгэрэнгүй...

тагшаа барих аян замд хэсэг амарч цайлах
тагшаа хийх тагшаа барих
тагшаа өргөө ямар нэг үйл явдлын үеэр тусгайлан барьсан цайллагын гэр
Ижил үг:

ТАГШАА II