тагтааны өндөг
тагтаа шувууны гадуураа хальс бүхий зууван хэлбэртэй үр хөврөл