сэжиглэх тааварлах
ямар нэг зүйлд сэжиг төрж барагцаалан бодох