таавар яриа
тухайн нөхцөл байдлаас барагцаалан таамаглаж үүссэн яриа