СЭГЭЭТЭЙ I

Сэгээ явдалтай.

Ижил үг:

СЭГЭЭТЭЙ II