СЭДЛЭГ I

Сэдэл санаа, санаачилга.

Ижил үг:

СЭДЛЭГ II