СЭГЭЭТЭЙ II

Сэгээ сайтай, самбаатай, овтой: сэгээтэй хүн (авхаалж самбаатай хүн), сэгээтэй дэлгэрэнгүй... (сэргэлэн хүүхэд).

Ижил үг:

СЭГЭЭТЭЙ I