сэг болсон амьтан
өвчинд нэрвэгдэн амь төдий болсон хүн