СЭГЛИЙ I

Сэгэл, өвсөөр хийсэн дэвсгэр.

Ижил үг:

СЭГЛИЙ II