СЭГЛЭГЭР

Үс ноос, ургамал зэрэг өрвийж сагсайсан байдал, сахлаг - Магнай гүйсээр нөхөд рүүгээ дөхөж явтал өмнөө нэгэн дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл., сэглэгэр малгай (сэгсгэр үсээр хийсэн малгай, өрвөгөр малгай), сэглэгэр үс (сэгсгэр үс, өрвөгөр үс).

сэглэгэр малгай сэгсгэр үсээр хийсэн малгай, өрвөгөр малгай
сэглэгэр үс сэгсгэр үс, өрвөгөр үс