СЭГГҮЙ

1. Өчүүхэн төдий ч үлдэгдэлгүй: сэггүй идэх (хуу хаман идэх, юу ч үлдээлгүй идэх);


2. Тасралтгүй, зогсолтгүй үргэлжлэх: сэггүй ажиллах (тасралтгүй ажиллах, зогсолтгүй ажиллах), бороо сэггүй орох дэлгэрэнгүй...
3. Гэрч баримт болохоор зүйлийг бүгдийг устгах.

сэггүй идэх

хуу хаман идэх, юу ч үлдээлгүй идэх

сэггүй ажиллах тасралтгүй ажиллах, зогсолтгүй ажиллах
бороо сэггүй орох бороо зогсолтгүй орох