хэрэг сунжруулах
хэргийг шийдвэрлэхгүй удаашруулах