СУНЖУУРАХ

1. Сунжиж урт болох;


2. Удаан сунжуу болох, удаашрах.