СУНИАЛГАХ

1. Биеийн чилээг гаргуулах;


2. Биеийн тамирын хэрэгсэл дээр гарынх нь хүчээр биеийг нь дээш татуулах.