СУНУУДАХ

Хэтэрхий сунуу болох, сунуугийн учир зохисгүйдэх.