СУНЖУУН

Сунжих байдалтай, сунжих янзтай: сунжуу ажил (удаан хугацаагаар үргэлжлэх байдалтай болсон ажил), дэлгэрэнгүй...