СУНЖУУ

Сунжих байдалтай, сунжих янзтай: сунжуу ажил (удаан хугацаагаар үргэлжлэх байдалтай болсон ажил), дэлгэрэнгүй...

сунжуу ажил удаан хугацаагаар үргэлжлэх байдалтай болсон ажил
сунжуу яриа а. Удаан ярьсан яриа, нуршаа яриа; б. Анхны утгаасаа гажсан яриа