СУНЖРУУЛАХ

Сунжруу болгох, удаашруулах - Ярих юм хаа мундах вэ дээ гэж Дорж уртаар сунжруулан хэлэв. дэлгэрэнгүй... сунжруулж ярих (товч биш нуршуу яриа, удаан ярих), үгээ сунжруулах (үгээ зөөх) - Харин явсны эцэст юу болох билээ? гэж үгээ сунжруулан амандаа үглэж байлаа. Ж.Дамдин. Миний монгол., хэрэг сунжруулах (хэргийг шийдвэрлэхгүй удаашруулах).

сунжруулж ярих товч биш нуршуу яриа, удаан ярих
үгээ сунжруулах үгээ зөөх
хэрэг сунжруулах хэргийг шийдвэрлэхгүй удаашруулах