СӨЛЛӨХ

1. Сөл суух, сөлтэй болох;


2. Сөл дагуулан бэлчээх: малаа сөллөх (малаа ургамал ногооны сөл дагуулан бэлчээх).