СӨДЛӨГ I

Балчиг шаврыг тойрох зам.

Ижил үг:

СӨДЛӨГ II