СӨДЛӨГ II

Өдлөг: өдлөг сөдлөг [хоршоо] (өдөж сөдөх байдал).

Ижил үг:

СӨДЛӨГ I