СОЛЬЦОХ II

1. Хэрэг явдал давхцан хутгалдах;


2. Урт юмсын хөндлөн гулд болох.

Ижил үг:

СОЛЬЦОХ I