СОЛЬЦОХ I

Харилцан солигдох.

Ижил үг:

СОЛЬЦОХ II