сааль авах
сүүгээ боловсруулан, цагаан идээ бэлтгэх